Informace

 • Rektor zaměstnal odsouzeného podvodníka Miroslava Elfmarka.
 • Podle informací deníku Reportér a některých senátorů, se tento podvodník mj. snažil ovlivňovat personální složení organizace, která se stará o menzy a koleje (SÚZ).
 • Podle zprávy podivně odvolané ředitelky SÚZ, se tam velice neefektivně hospodaří.
 • Rektor odmítá situaci řádně vysvětlit a mlží.
 • Na ČVUT stále pracuje manželka M. Elfmarka Darja a to jako vedoucí odboru pro řízení projektů a transfer technologií, kde se točí nemalé peníze.
 • Stanovisko odvolané ředitelky SÚZ.
 • Vyjádření předsedy legislativní komise AS ČVUT RNDr. Petra Olšáka (přidáno 3.11. 2016)
 • Rektorovi vadí, že studenti o petici vědí, a opět lže (přidáno 6.11. 2016)
 • Rektorova reakce, podle které situaci dramatizují ti, kteří chtějí uchopit moc (přidáno 7.11. 2016) a reakce na reakci (přidáno 8.11. 2016)
 • Vyjádření Ing. Pelikána z 24.7. 2016 a 1.8. 2016 pro Vedení a AS ČVUT (přidáno 8.11. 2016)
 • Proslov S. Jeřábka ze shromáždění, který reaguje na vyjádření rektora ze 7.11.
 • Podle předsedy AS FEL hraje čas pro rektora. (přádáno 14.11. 2016)
 • Problémy na ČVUT se zabývají také Reportéři ČT (přidáno 22.11. 2016)
 • Senátoři Halaška a Olšák připravili podklady pro hlasování o návrhu na odvolání rektora (přidáno 22.11. 2016)
 • Návrh na odvolání rektora na zasedání AS ČVUT 30.11. 2016 nebyl přijat, 20 hlasovalo pro, 20 proti a 1 hlas byl neplatný. K přijetí bylo potřeba 27 hlasů (přidáno 17.12. 2016)

2017

 • Čtyři senátoři podali k projednání na AS dne 18.4.2017 návrh na odvolání rektora (přidáno 25.4. 2017)
 • Prof. Hrdlička na zasedání hospodářské komise 11.4.2017 představil prezentaci, která se týká finančních problémů ČVUT (přidáno 25.4. 2017)
 • Rektor 21.4.2017 vydal prohlášení k návrhu na odvolání, ve kterém senátory obviňuje ze lži (přidáno 25.4. 2017)
 • Chcete-li znát vyjádření některých senátorů či se sami vyjádřit, je pro tento návrh vytvořeno vlákno na fóru ČVUT (přidáno 25.4. 2017)
 • Současnou situaci kolem druhého návrhu na odvolání také shrnují některá média (přidáno 25.4. 2017)
 • Návrh na odvolání rektora na zasedání AS ČVUT 26.4. 2017 nebyl přijat, 18 hlasovalo pro, 22 proti a 3 hlasy byly neplatné. K přijetí bylo potřeba 27 hlasů (přidáno 26.4. 2017)

Petice

My, níže podepsaní, vyjadřujeme velkou nespokojenost s vystupováním a působením prof. Petra Konvalinky, rektora Českého vysokého učení technického v Praze. Vyjádření pana rektora na říjnovém zasedání Akademického senátu ČVUT byla vyhýbavá, znevažující akademický senát, potažmo celou akademickou obec a místy až dětinská. Pan rektor nebyl schopen vyvrátit obvinění směřující na jeho osobu, uspokojivě odpovědět na výzvy fakultních akademických senátů ani vyjádřit se k nejasnostem kolem osobních prověrek členů akademické obce. Často se pouze odvolával na to, že by jeho odpověď mohla být použita proti němu při soudním řízení. Zejména v případě otázky na to, zda proběhla či neproběhla schůzka mezi panem rektorem prof. Konvalinkou, bývalým poradcem rektora Ing. Elfmarkem, bývalým kvestorem Ing. Pelikánem a bývalou ředitelkou SÚZ Ing. Kabourkovou, považujeme odmítnutí odpovědi s odvoláním se na soud za velmi nevhodné. Pan rektor takovým jednáním totiž vytváří pocit, že ke schůzce došlo, ale pan rektor ji nechce přiznat. Toto je jediným logickým odůvodněním odvolání se na soud namísto prostého popření oné schůzky.

Ještě více zarážející je způsob, jakým pan rektor v rozmezí maximálně několika málo hodin či spíše minut mění své postoje. To, co v první chvíli striktně odmítne a popře, již za chvíli připouští a posléze přiznává. Na základě takovýchto protichůdných vyjádření pana rektora můžeme směle tvrdit, že přinejmenším v jednom případě lhal.

Všechny tyto postupy jsou v naprostém rozporu s tím, jak o sobě pan rektor tvrdí, že je čestný, vždy transparentní a otevřený. V přímém rozporu s transparentností je také mazání příspěvků na sociálních sítích a blokování určitých uživatelů v dalším přispívání na profil pana rektora.

Pan rektor vším, co je výše popsáno, znevažuje nejen svoji funkci a osobu, ale také všechny členy akademické obce – jak akademické pracovníky, tak studenty – a absolventy ČVUT i celou vysokou školu jako takovou. Přitom by právě rektor jako statutární zástupce měl být nejen pro studenty vzorem mj. v oblasti etického chování, mravních zásad, schopnosti sebereflexe, otevřenosti a transparentnosti.

Vyzýváme tedy prof. Petra Konvalinku k rezignaci na funkci rektora. V případě, že pan rektor výzvu neuposlechne, vyzýváme Akademický senát ČVUT, aby z důvodu ztráty důvěry navrhl prezidentovi České republiky odvolání prof. Petra Konvalinky z funkce rektora ČVUT.

Papírová petice

Petici je možné podepsat také v papírové podobě. Můžete přijít v "pracovní době" (ideálně po domluvě) se Stanislavem Jeřábkem ([email protected]) do místnosti 1051 v budově A fakulty stavební, podepsat u kteréhokoli jiného "sběrače podpisů" nebo si vytisknout svůj vlastní podpisový arch (stačí druhá strana) a podepsaný doručit osobně či skrze podatelnu FIT Stanislavu Jeřábkovi.

Podepsat petici

Podepsání petice již není možné. Děkujeme za podporu.

Podepsaní (1164)

Člen(ka) akademické obce ČVUT Podepsal(a)
Barbora Markovová (markoba3) student FSv 2. listopadu 2016 19:46:35
Ondřej Kršňák (krsnaond) student FIT 2. listopadu 2016 19:45:27
Jan Říha (rihaja11) student FIT 2. listopadu 2016 19:44:29
Aleksej Gamal (gamalale) student FS 2. listopadu 2016 19:44:12
Marek Matas (matasma2) student FJFI 2. listopadu 2016 19:43:23
Martin Franc (francma6) student FIT 2. listopadu 2016 19:41:57
Josef Vítovec (vitovjos) student FEL 2. listopadu 2016 19:36:28
Robert Kotlář (kotlarob) student FIT 2. listopadu 2016 19:35:26
Martin Čejka (cejkama3) student FEL 2. listopadu 2016 19:24:44
(jméno skryto) student FS 2. listopadu 2016 19:22:01
Minh Trieu Quang (trieumin) student FIT 2. listopadu 2016 19:07:35
Vojtěch Nevřela (nevrevoj) student FIT 2. listopadu 2016 19:05:13
Stanislav Štěrba (sterbsta) student FIT 2. listopadu 2016 19:01:01
Radomír Žemlička (zemlirad) student FIT 2. listopadu 2016 18:59:36
Petr Moucha (mouchpe1) student FIT 2. listopadu 2016 18:58:50
Thien Long Ngo (ngothien) student FEL FIT 2. listopadu 2016 18:57:18
Daniel Hynek (hynekdan) student FEL 2. listopadu 2016 18:55:43
David Černý (cernyda7) student FIT 2. listopadu 2016 18:53:44
Tomáš Chalupník (chaluto2) student FIT 2. listopadu 2016 18:52:55
Lukáš Vyčítal (vycitluk) student FIT 2. listopadu 2016 18:51:37
Jiří Slavotínek (slavojir) student FIT 2. listopadu 2016 18:48:56
Jaroslav Pešek (pesekja8) student FIT 2. listopadu 2016 18:46:18
Tomáš Buňata (bunattom) student FIT 2. listopadu 2016 18:42:19
Jakub Novák (novak128) student FIT 2. listopadu 2016 18:29:40
Robert Hülle (hullerob) student FIT 2. listopadu 2016 18:28:04
Rudolf Rovňák (rovnarud) student FIT 2. listopadu 2016 18:22:49
Pavel Valach (valacpav) student FEL 2. listopadu 2016 18:22:19
Lukáš Kohout (kohoulu3) student FA 2. listopadu 2016 18:21:54
Michal Neoral (neoramic) student FEL 2. listopadu 2016 18:12:36
Ivo Háleček (halecivo) student FIT 2. listopadu 2016 18:11:09
Adam Podroužek (podroada) student FIT 2. listopadu 2016 18:09:09
Martin Lupták (luptama1) student FIT 2. listopadu 2016 18:07:46
Jan Bína (binajan2) student FIT 2. listopadu 2016 18:01:39
Filip Chalupa (chalufil) student FIT 2. listopadu 2016 17:56:54
Jan Uhlík (uhlikja2) student FIT 2. listopadu 2016 17:50:57
Martin Šmíd (smidmar6) student FIT 2. listopadu 2016 17:44:46
Jakub Celný (celnyjak) student FJFI 2. listopadu 2016 17:42:56
Jiří Müller (mulleji4) student FEL 2. listopadu 2016 17:39:42
Lucie Ondráčková (ondraluc) student FSv 2. listopadu 2016 17:36:54
Tomáš Kvasnička (kvasntom) student FIT 2. listopadu 2016 17:36:39
Marek Kňazovický (knazomar) student FIT 2. listopadu 2016 17:35:28
Daniel Maštalíř (mastadan) student FS 2. listopadu 2016 17:33:12
Václav Novák (novakv17) student FS 2. listopadu 2016 17:27:19
Jan Bittner (bittnja3) student FIT 2. listopadu 2016 17:25:03
Jonáš Amrich (amricjon) student FEL 2. listopadu 2016 17:21:45